مبالغ اعلام شده بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشد